Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

01.09.2016

Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu – ustawa z dnia 22 lipca 2016 r.

W dniu 22 lipca 2016 r. parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Minimalna stawka godzinowa ma objąć umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego), wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. osoby zatrudnione na podstawie ww. umów będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł. W ustawie zapisano, że stawka wyniesie 12 zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego dla pracowników. W związku z tym, że w 2017 r. będzie obowiązywała nowa kwota wynagrodzenia minimalnego (zgodnie z propozycją rządu – 2.000 zł brutto) również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych (wynikające z minimalnej stawki godzinowej), podobnie jak wynagrodzenie za pracę, będzie podlegało szczególnej ochronie. Ustawa zakazuje zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej oraz przeniesienia go na inną osobę. Natomiast wypłata wynagrodzenia będzie mogła nastąpić w formie pieniężnej. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać co najmniej raz 
w miesiącu.

W przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku, gdy nie zostanie to określone, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty. Jeśli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób. 

Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przedsiębiorca, działający w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Dodatkowo warto wspomnieć, że ustawa likwiduje możliwość różnicowania wynagrodzenia za pracę 
w zależności od stażu pracy. Po zmianach wszyscy pracownicy, nawet zatrudnieni w pierwszym roku pracy, będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Natomiast dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 901 911 197

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Słowacja

Bratysława

Polska

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Czechy

Brno, Praga

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.