Uznání slevy na studenta v rámci měsíční mzdy – vysoké školy

03.02.2021

V článku ze 14.12.2020 jsme rozebrali, za jakých podmínek lze uznat slevu na studenta, resp. daňové zvýhodnění v případě studia střední školy. Teď se zaměříme na vysoké školy. Úvod už není třeba opakovat. V případě potřeby je možné si otevřít předchozí článek.

Odkaz na článek ze 14.12.2020 zde.

Dle zákona o státní sociální podpoře soustavná příprava na budoucí povolání začíná dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. Tato definice nám v podstatě nic neřekne, proto se mzdová účetní musí podívat do vysokoškolského zákona, aby zjistila, o jaká data se jedná. Tento zákon říká, že uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Naopak studium je ukončeno dnem, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška, pokud studium bylo ukončeno řádně. Studium může být ukončeno ještě mnoha jinými způsoby. Jako příklad si uveďme zanechání studia. V takovém případě studium končí dnem, ve kterém bylo vysoké škole doručeno prohlášení o zanechání studia.

Stejně jako u středních škol zákon o státní sociální podpoře definuje další období, v nichž je dítě považováno za studenta (soustavná příprava). Mezi tyto doby na vysoké školy patří:

  • doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy (bez přerušení v dalším studiu)
  • kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole
  • kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci
  • doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole
  • doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená

Přitom vyvstává otázka, zda dobu 3 kalendářních měsíců po skončení studia na jedné vysoké škole lze považovat za soustavnou přípravu i v případě, že další studium naváže až po delší době než 3 měsíce. Tedy zda samotné 3 měsíce (jakožto maximální počet měsíců) můžeme při jakékoli návaznosti považovat za soustavnou přípravu vždy, nebo pouze v případě, že i do těchto 3 měsíců studium naváže. K této problematice existuje mnoho výkladů. MPSV se vyjádřilo, že 3 měsíce jsou součástí podmínky bezprostřední návaznosti, tedy že pokud doba mezi studii přesáhne 3 měsíce, již se nejedná o bezprostřední návaznost a celou dobu mezi studii (tedy ani ty první 3 měsíce) nelze zařadit do výjimek a nelze ji tak považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání.

Příklady

Student vykonal úspěšně maturitní zkoušku dne 12. května. Od 1. května do 31. prosince pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Dne 1. září nastoupil na vysokou školu. Bez jakýchkoli omezení lze za květen až září (a dále) uznat slevu na studenta.

Student úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku na vysoké škole dne 25. června. V dalším studiu již nepokračoval. V červnu i červenci pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Za červenec a dále již ne.

Student úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku na vysoké škole dne 25. června. V dalším studiu již nepokračoval. V červnu i červenci pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 10 000 Kč (nezakládá účast na nemocenském pojištění). Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Sleva přísluší i za červenec. Od srpna již nikoli.

Student úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku na vysoké škole dne 25. června. Od 1. října pokračoval v navazujícím studiu na jiné vysoké škole. Od 1. června do 30. října pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Vzhledem k tomu, že doba mezi studii nepřesáhla 3 kalendářní měsíce, lze uznat i červenec, srpen a září.

Vysoké škole bylo dne 25. června doručeno prohlášení o zanechání studia. Od 1. října student nastoupil k zcela novému studiu na jiné vysoké škole. Od 1. června do 30. října pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Vzhledem k tomu, že k 1. červnu byl ještě studentem, lze bez jakýchkoli omezení za červen uznat slevu na studenta. Protože doba mezi studii nepřesáhla 3 kalendářní měsíce, lze uznat i červenec, srpen a září.

Vysoké škole bylo dne 2. února doručeno prohlášení o zanechání studia. Od 1. října student nastoupil k zcela novému studiu na jiné vysoké škole. Od 1. února do 30. října pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Vzhledem k tomu, že k 1. únoru byl ještě studentem, lze bez jakýchkoli omezení za únor uznat slevu na studenta. Protože doba mezi studii přesáhla 3 kalendářní měsíce, lze znovu uznat slevu na studenta nejdříve od října.

Poznámka: U daňového zvýhodnění na dítě platí obdobná pravidla. Zásadní rozdíl je, že daňové zvýhodnění na dítě lze uznat již v měsíci, v němž se dítě začalo soustavně připravovat na budoucí povolání. To neplatí u slevy na studenta. Pokud se dítě stalo studentem 2. září, nelze za září uznat slevu na studenta (uplatní se až od října), ale daňové zvýhodnění za září již uznat lze.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Česká republika

Brno, Praha

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.