Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:
Kontaktný formulár

MZDOVÝ AUDIT

Mzdový audit je vo svojej podstate druhom interného auditu, ktorý sa zameriava na mzdovú a personálnu oblasť. Jeho konkrétny rozsah a frekvencia je prispôsobená danému Klientovi, jeho potrebám a požiadavkám. Cieľom mzdového auditu je nájsť prípadné nedostatky a definovať nápravné a následne preventívne opatrenia, ktoré povedú k odstráneniu nedostatkov a tak zníženiu pravdepodobnosti udelenia sankcií zo strany externých subjektov, najmä štátnych inštitúcií. Výsledkom auditu je písomná správa obsahujúca opis situácie, rizík a návrh opatrení na zlepšenie.

 

Mzdový audit, ktorého predmetom je dodržiavanie právnych a interných predpisov, sa zameriava na oblasti, ktoré sú zvyčajne predmetom auditu zo strany externých subjektov (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, inšpektorát práce):

• nastavenie mzdového a HR systému (pracovno - právne dokumenty, ERP) z hľadiska legislatívnych požiadaviek,

• nastavenie systému odmeňovania,

• nastavenie systému evidencie dochádzky,

• výpočet miezd, príplatkov za prácu nadčas, vo sviatok, cez víkend atď, náhrad za dovolenku, náhrad za chorobu, náhrad pri prekážkach v práci, odstupného,

• výpočet a zdaňovanie peňažných a nepeňažných benefitov,

• výpočet a platby sociálneho a zdravotného poistenia,

• výpočet a odvody zrážkovej a zálohovej dane z príjmu, vrátane vykonania ročného zúčtovania,

• výpočet priemerného zárobku,

• vykonanie zrážok zo mzdy,

• plnenie povinností v oblasti zákonného výkazníctva,

• plnenie povinností v oblasti BOZP,

• zaobchádzanie s osobnými a citlivými dátami zamestnancov,

• plnenie povinností v oblasti archivácie dát,

• plnenie povinností v oblasti cestovných náhrad,

• plnenie povinností v oblasti zamestnávania cudzincov.

 

Mzdový audit zameraný na procesy, ich účinnosť a efektívnosť, má za cieľ zlepšiť:

• nastavenie mzdového a HR ERP systému a miera jeho využitia z hľadiska automatického spracovania dát,

• procesy v oblasti zberu a spracovania dochádzkových dát,

• procesy v oblasti uchovania dôvernosti dát,

• procesy v oblasti prípravy a spracovania podkladov pre mzdy,

• procesy v oblasti obehu HR dokumentov,

• procesy v oblasti reportingu,

• nastavenie pracovných pozícií a zodpovedností v oblasti miezd a HR,

• systém interných kontrol a validácia dát, autorizácia, stanovenie a plnenie termínov.

 

 

Kontakt

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

Pobočky na Slovensku
Bratislava
Contract Administration
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 502 033 00
fax. +421 254 645 032

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 2 502 033 00

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Slovensko

Bratislava

Poľsko

Varšava, Vroclav, Krakov, Lodž

Česká republika

Brno, Praha

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma Contract Administration spoločnosť s ručením obmedzeným môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.